Innovative Aluminium Systems

logo eurodomica2

  • Home
  • Όροι συμμετοχής

Όροι συμμετοχής

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020


1. Η εταιρεία « ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ Κατασκευαστική & Επενδυτική Ε.Π.Ε.» με το διακριτικό «EURODOMICA» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο , Αττικής, Θέση Κύριλλο , Τ.Κ. 19300, τηλ. 210-5595578 με ΑΦΜ: 997762670 & ΔOY : Ελευσίνας που ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία κουφωμάτων αλουμινίου , διοργανώνει τον παρών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ .
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν εγκεκριμένη απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για ακίνητο του Νομού Αττικής, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
3. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της EURODOMICA καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
4. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 25η Σεπτεμβρίου του 2020 και ώρα 11:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί με την κλήρωση των νικητή που θα γίνει την 16η Οκτωβρίου του 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
5. Ο κάθε συμμετέχων καλείται να συμπληρώνει ειδική αίτηση συμμετοχής, που περιέχεται στην ιστοσελίδα της EURODOMICA (www.eurodomica.gr) . Με την υποβολή της παραπάνω αίτησης, θα εμφανίζεται αυτόματα ευχαριστήριο απαντητικό μήνυμα και ο συμμετέχων θα συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως και αποκλειστικώς στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των δώρων.
6. Το δώρο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι η έκπτωση έως 25% για την αντικατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου σε εγκεκριμενο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Α' ή Β' κύκλου με απόφαση υπαγωγής που αφορά ακίνητο του Νομού Αττικής, και μία Θωρακισμένη πόρτα. Η Πόρτα δίνεται ως Δώρο σε προσφορές που ξεπερνούν τα 5.000€. Σε περίπτωση που οι νικητές του διαγωνισμού δεν επιθυμούν τη Θωρακισμένη πόρτα ή δεν καλύπτουν την προυπόθεση των 5.000€, θα επωφελούνται με τη μέγιστη έκπτωση του 25%, διαφορετικά η έκπτωση θα διαμορφώνεται στο 20%. Τα κουφώματα που διατίθενται θα είναι με θερμοδιακοπή και διπλά ενεργειακά τζάμια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος. 
7. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμπληρώνουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης συμμετοχής προκειμένου αυτή να θεωρηθεί έγκυρη και να συμπεριληφθούν στην ως άνω κλήρωση. Σε περίπτωση υποβολής άνω της μίας αίτησης (με ίδιο e-mail), θα εμφανίζεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα και η πέραν της πρώτης αίτησης του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
8. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην EURODOMICA να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.
9. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού (βλ. άρθρο 4 ) . Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση
δεδομένων,) που τηρεί η EURODOMICA και η οποία λίστα ανήκει στην EURODOMICA και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό.
10. Οι νικητές του δώρου και οι επιλαχόντες θα ανακηρυχθούν μετά από κλήρωση που θα διενεργηθεί την 19η Οκτωβρίου στα γραφεία της EURODOMICA ( Θέση Κύριλλο , Ασπρόπυργος ). Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 10 (δέκα) νικητές στην Αττική.
11. Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα δώρα.
12. Η EURODOMICA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημίες που μπορεί να προκαλέσει η μεταφορά του Δώρου .
13. Οι νικητές των δώρων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.eurodomica.gr και προκειμένου να παραλάβουν τα δώρα τους θα πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση, από την EURODOMICA, στον αριθμό τηλεφώνου που περιλαμβάνεται στη φόρμα του online διαγωνισμού που συμπλήρωσαν. Οι δικαιούχοι των δώρων θα πρέπει να παραλάβουν τα δώρα τους έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2020 ειδάλλως χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ’ αυτού και η Διοργανώτρια Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.
14. Η παράδοση των δώρων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της EURODOMICA ( Θέση Κύριλλο , Ασπρόπυργος ) με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου των νικητών.
15. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με την γραμμή επικοινωνίας της EURODOMICA στο 210 5595578 , για να μάθουν λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.
16. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού , να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού , χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο site www.eurodomica.gr. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Οι νικητές οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κάθε υποχρέωση της EURODOMICA παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετασχόντων.
17. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της EURODOMICA .
18. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία EURODOMICA δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή
διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
19. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την EURODOMICA για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω email , SMS ( μηνύματα κινητού τηλεφώνου ) , Φαξ , τηλεφώνου - από την EURODOMICA ή από κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία που αναφέρεται μέσα στην ιστοσελίδα www.eurodomica.gr ή από θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας - στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά τη λήξη της παρούσας προωθητικής ενέργειας, αποστέλλοντας σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας .
20. H Eurodomica μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.eurodomica.gr , είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
21. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
22. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.
23. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.eurodomica.gr.
24. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.